Serveis


RGPD i LSSI

Adaptem i auditem la seva empresa al RGPD i a la LSSI                                        

Més Informació
 

DPD

Serem el seu DPD. Obligatori a les empreses de seguretat privada

Més Informació
 

Formació

Formen el seu equip en el RGPD i seguretat en el teletreball               

Més Informació
 

Auditories

Auditories informàtiques i solucions en ciberseguretat                                     

Més Informació

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és aplicable a partir del 25 maig de 2018, data en que les organitzacions han de poder demostrar que han implementat les mesures necessàries per donar compliment a les previsions del citat text legal.

El RGPD és una norma directament aplicable, que no requereix de normes internes de transposició ni tampoc, en la majoria dels casos, de normes de desenvolupament o aplicació. Per això, les organitzacions han d’assumir que la norma de referència és el RGPD i no les normes nacionals, com passava amb la Directiva 95/46 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). No obstant això, la llei que l’ha substituït (coneguda com LOPDGDD)  sí que inclou algunes precisions o desenvolupaments en matèries en què el RGPD ho permet.

El RGPD conté molts conceptes, principis i mecanismes similars als establerts per la Directiva 95/46 i per les normes nacionals que l'apliquen, però modifica alguns aspectes del règim actual i conté noves obligacions que han de ser analitzades i aplicades per cada organització tenint en compte les seves pròpies circumstàncies.

 

 

Avantages

Som un equip dinàmic i molt orientat al client, els nostres serveis han de ser una ajuda en la seva organització, mai una traba

Tenim un compromís amb nosaltres mateixos per estar en formació contínua, sempre buscant la millor preparació

Els nostres serveis estan sempre orientats al client, som els seus aliats