RGPD

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és aplicable a partir del 25 maig de 2018, data en que les organitzacions han de poder demostrar que han implementat les mesures necessàries per donar compliment a les previsions del citat text legal.

El RGPD és una norma directament aplicable, que no requereix de normes internes de transposició ni tampoc, en la majoria dels casos, de normes de desenvolupament o aplicació. Per això, les organitzacions han d’assumir que la norma de referència és el RGPD i no les normes nacionals, com passava amb la Directiva 95/46 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). No obstant això, la llei que l’ha substituït (coneguda com LOPDGDD)  sí que inclou algunes precisions o desenvolupaments en matèries en què el RGPD ho permet.

El RGPD conté molts conceptes, principis i mecanismes similars als establerts per la Directiva 95/46 i per les normes nacionals que l'apliquen, però modifica alguns aspectes del règim actual i conté noves obligacions que han de ser analitzades i aplicades per cada organització tenint en compte les seves pròpies circumstàncies.

 

 


Imprimeix